جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ لحظه ای فولاد

نبشی

شکفته | ظهوریا | منظومه | ناب تبریز

سرکار خانم محبوبه دهقانی
کارشناس فروش

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد کنید و منتظر تماس کارشناسان پدیده ساز نوین باشید.

ناب تبریز _نبشی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

8

نبشی 8 ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز -54 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

7

نبشی 7 ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز -44 کیلوگرم
29,700  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

6

نبشی 6 ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز -32.5 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

6

نبشی 6 ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز -38 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

6

نبشی 6 ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز -32 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

6

نبشی 6 ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز -28 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

5

نبشی 5 ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز -18کیلوگرم
28,700  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

5

نبشی 5 ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز -15کیلوگرم
28,700  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

5

نبشی 5 ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز -13 کیلوگرم
28,800  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

4

نبشی 4 ابعاد 40×40

کارخانه ناب تبریز -12.5 کیلوگرم
29,200  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

4

نبشی 4 ابعاد 40×40

کارخانه ناب تبریز -10.5کیلوگرم
29,300  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

3

نبشی 3 ابعاد 30×30

کارخانه ناب تبریز -8 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

3

نبشی 3 ابعاد 30×30

کارخانه ناب تبریز -7کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

شکفته_نبشی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

8

نبشی 8 ابعاد80×80

کارخانه شکفته -50 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

6

نبشی 6 ابعاد60×60

کارخانه شکفته -32کیلوگرم
28,900  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

6

نبشی 6 ابعاد60×60

کارخانه شکفته -26کیلوگرم
29,000  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

5

نبشی 5ابعاد50×50

کارخانه شکفته -22 کیلوگرم
28,900  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

5

نبشی 5ابعاد50×50

کارخانه شکفته -17کیلوگرم
29,000  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

5

نبشی 5ابعاد50×50

کارخانه شکفته -14 کیلوگرم
29,100  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

4

نبشی 4ابعاد40×40

کارخانه شکفته -14 کیلوگرم
29,000  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

4

نبشی 4ابعاد40×40

کارخانه شکفته -12کیلوگرم
29,100  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

4

نبشی 4ابعاد40×40

کارخانه شکفته -10.5 کیلوگرم
29,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

4.5

نبشی 4.5ابعاد45×45

کارخانه شکفته -12 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

3

نبشی 3ابعاد30×30

کارخانه شکفته -8 کیلوگرم
29,500  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

ظهوریان_نبشی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

10

نبشی 10 ابعاد100×100

کارخانه ظهوریان -98 کیلوگرم
28,900  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

8

نبشی 8 ابعاد80×80

کارخانه ظهوریان -62.9کیلوگرم
28,900  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

6

نبشی 6 ابعاد60×60

کارخانه ظهوریان -35.4 کیلوگرم
28,900  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

5

نبشی 5 ابعاد50×50

کارخانه ظهوریان -24.6 کیلوگرم
28,900  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

4

نبشی 4ابعاد40×40

کارخانه ظهوریان -15.9 کیلوگرم
28,900  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

3

نبشی 3ابعاد30×30

کارخانه ظهوریان -7.8 کیلوگرم
29,150  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

منظومه _نبشی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

6

نبشی6 ابعاد 60×60

کارخانه منظومه -35.5 کیلوگرم
28,150  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

5

نبشی 5 ابعاد 50×50

کارخانه منظومه -25 کیلوگرم
28,150  تومان

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

4

نبشی 4 ابعاد 50×50

کارخانه منظومه -21 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۴-۲۴

تیرآهن به پروفیلی گفته می‌شود که با سطح مقطع I و H و توسط فرایند نورد گرم تولید می‌گردد. این محصول در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به دلیل تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارد شده کاربرد زیادی دارد.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.

شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد

مشاهده بیشتر بستن

دریافت مشاوره

نام و نام خانوادگی