جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ لحظه ای فولاد

نبشی

شکفته | ظهوریا | منظومه | ناب تبریز

سرکار خانم محبوبه دهقانی
کارشناس فروش

جهت دریافت مشاوره شماره تماس خود را وارد کنید و منتظر تماس کارشناسان پدیده ساز نوین باشید.

ناب تبریز _نبشی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

10

نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه ناب تبریز -94 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

8

نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز -54 کیلوگرم
26,900  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

8

نبشی 8 میل ابعاد 100×100

کارخانه ناب تبریز -71.5 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

7

نبشی 7 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز -51 کیلوگرم
27,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

7

نبشی 7 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز -44 کیلوگرم
26,900  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

7

نبشی 7 میل ابعاد 100×100

کارخانه ناب تبریز -62 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

6

نبشی 6 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز -47.8 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

6

نبشی 6 میل ابعاد 75×75

کارخانه ناب تبریز -41 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

6

نبشی 6 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز -38 کیلوگرم
27,200  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

6

نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز -32.5 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 75×75

کارخانه ناب تبریز -35 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

5

نبشی 5 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز -32 کیلوگرم
27,400  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

5

نبشی 5 میل ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز -27 کیلوگرم
26,700  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

5

نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز -23 کیلوگرم
25,800  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

5

نبشی 5 میل ابعاد 45×45

کارخانه ناب تبریز -20 کیلوگرم
29,200  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

4

نبشی 4 میل ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز -22 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

4

نبشی 4 میل ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز -18 کیلوگرم
25,900  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

4

نبشی 4 میل ابعاد 45×45

کارخانه ناب تبریز -18 کیلوگرم
29,700  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

4

نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه ناب تبریز -14.5 کیلوگرم
26,500  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

4

نبشی 4 میل ابعاد 30×30

کارخانه ناب تبریز -13.5 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز -14.5 کیلوگرم
26,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 45×45

کارخانه ناب تبریز -13 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 40×40

کارخانه ناب تبریز -11 کیلوگرم
26,600  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 30×30

کارخانه ناب تبریز -8.2 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

شکفته_نبشی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

10

نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه شکفته -85.2 کیلوگرم
26,100  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

8

نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه شکفته -56.2 کیلوگرم
26,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

7

نبشی 7 میل ابعاد 70×70

کارخانه شکفته -42.2 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

6

نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه شکفته -32.2 کیلوگرم
26,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

5

نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه شکفته -22.2 کیلوگرم
26,000  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

4

نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه شکفته -14.5 کیلوگرم
26,200  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3.5

نبشی 3.5 میل ابعاد 35×35

کارخانه شکفته -9.2 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 45×45

کارخانه شکفته -12.2 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 40×40

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40 کارخانه شکفته -10.7 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 35×35

کارخانه شکفته -9.2 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 30×30

کارخانه شکفته -8.2 کیلوگرم
26,700  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 25×25

کارخانه شکفته -6.7 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

ظهوریان_نبشی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

10

نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه ظهوریان -98 کیلوگرم
26,300  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

8

نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه ظهوریان -62.9 کیلوگرم
26,300  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

6

نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه ظهوریان -35.4 کیلوگرم
26,300  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

5

نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه ظهوریان -24.6 کیلوگرم
26,300  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

4

نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه ظهوریان -15.9 کیلوگرم
26,300  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

3

نبشی 3 میل ابعاد 30×30

کارخانه ظهوریان -9 کیلوگرم
26,500  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

منظومه _نبشی

سایز

مشخصات محصول

قیمت

تاریخ

6

نبشی6 میل ابعاد 60×60

کارخانه منظومه -35.5 کیلوگرم
25,800  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

5

نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه منظومه -25 کیلوگرم
25,800  تومان

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

4

نبشی 4 میل ابعاد 50×50

کارخانه منظومه -21 کیلوگرم

۱۴۰۳-۰۳-۰۶

تیرآهن به پروفیلی گفته می‌شود که با سطح مقطع I و H و توسط فرایند نورد گرم تولید می‌گردد. این محصول در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به دلیل تحمل تنش‌های حاصل از نیروهای وارد شده کاربرد زیادی دارد.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.

شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.
بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد فراوانی دارد.شما می توانید توضیحات کاملی را در کاتالوگ زیر مطالعه کنید و پس از آن برای خرید انواع تیرآهن به ما مراجعه کنید.بدون تیرآهن می‌توان گفت اساس سازه‌های فولادی از هم می‌پاشد و به همین دلیل در بین مقاطع فولادی کاربرد

مشاهده بیشتر بستن

دریافت مشاوره

نام و نام خانوادگی